Wrangö sõidugraafik muutus alates 17.03.2020

Leppneeme - Kelnase parvlaevaliinil kehtestati alates teisipäevast, 17.03.2020, ajutine ja vähendatud mahus sõiduplaan seoses koroonaviiruse leviku laienemisega eesmärgiga kaitsta Prangli saare elanike tervist. Ajutine sõiduplaan kehtib esialgu kuni 01.05.2020. Väljumised toimuvad: Teisipäeval Kelnase 7.30 - Leppneeme 9.00 Reede Kelnase 7.30 - Leppneeme 9.00 Vahemikus T kuni N asub laev Leppneeme sadamas.    

Liikumispiirangud Prangli laevaliinil

Seoses koroonaviiruse leviku laienemisega ning eesmärgiga kaitsta Prangli saare elanike tervist on ilmnenud vajadus piirata liikumist saartele. Eriolukorras on vajalik tagada väikesaarte elanike varustatus esmavajalike kaupadega ning meditsiiniteenuste kättesaadavusega ning seetõttu ei kohaldata piiranguid kaubaveole ja elutähtsate teenuste osutamisele. Viimsi Vallavalitsusel on palve vältida Prangli saarele minekut kõigil, kellel seda otseselt vaja ei ole. Vallavalitsus kehtestas piirangu alates 15.03.2020 ja Pranglile on lubatud suunduda ainult saarel alaliselt elavatel isikutel. Piirangud ei kohaldu kaubaveole ja elutähtsate teenuste osutamisele. Saarel viibivatel külalistel lubatakse sealt lahkuda. Saare elanikel soovitatakse minimeerida mandril käigud ilma tungiva vajaduseta. Info saamiseks pöörduda saarevanema poole. Saarte ja merenduse valdkonna küsimustes üldkontakt valla merenduse vanemspetsialist Mart Loik tel 5623 2799, e-post mart.loik@viimsivv.ee

Piletimüük avatud kuni 30.06!

Head kliendid! Piletimüük on avatud kuni 30.06.2020 Mugavaks reisimiseks palume aegsasti osta e-pilet!

Soovitame osta E-pilet

Soovitame kõikidele reisijatele osta pilet e-teenindusest, mis tagab koha piletil märgitud reisile. Laevast müüakse pileteid ainult väljuvale reisile ja seda vabade kohtade olemasolul.

INFO +372 5109456


0 piletit

Logi sisse

Ohtlike veoste, ülegabariidiliste- ja raskete sõidukite üleveo kord

 

1. Ülegabariidiliste, raskete sõidukite teljekoormusega üle 2t või täismassiga üle 3.5 t  ja ohtliku veose (edaspidi OV) vedu toimub ainult vedajaga kooskõlastatult.
Vedaja ei vea sõidukeid täismassiga üle 8 t.

2. Veose omanik peab veose kooskõlastama vedajaga telefoni või e-posti teel:

2.1. Infotelefon: +372 5109456

2.2. E-post: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

3. Eelnevalt kooskõlastatud veos tuleb registreerida üleveoks vähemalt 24 tundi enne reisi väljumist infotelefonil, deklareerides ohtliku veose puhul liigi, koguse, veoki pikkuse meetrites.

4. OV reisid toimuvad OV veoki õigeaegsel registreerumisel ja saabumisel sadamasse (vähemalt 30 minutit enne reisi väljumist) OV reisiks. Muutustest tuleb vedajale teatada vähemalt 2 tundi ette.

5. Õigeaegselt kooskõlastamata OV vedu toimub kommertsreisidega.

6. OV reisid toimuvad p. 1 - 4 täitmisel graafikus sätestatud või lisareisiks kokkulepitud kellaaegadel.

7. Laeva kaptenil on õigus OV veoks kehtestada eriolukord teavitades sellest OV vedajaid.

8. Veoki juht peab üleveopileti vormistamisel deklareerima OV liigi ja koguse vastavalt veose saatekirjale.

9. Juhil peavad ohtlikku ainet või eset sisaldav veose veo ajal kaasas olema alljärgnevad veodokumendid :

9.1. veose saatekiri;

9.2. sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus;

9.3. ohtlike veoste veo autojuhi koolituse tunnistus;

9.4. veetava ohtliku veose ohutusjuhend;

9.5. klassi 1 veoste veol Siseministeeriumi poolt määratud asutustelt saadud veoluba;

9.6. saatja deklaratsioon (kui see puudub saatekirjas);

9.7. veotee kooskõlastus(ed) eriti ohtlike veoste veol.

9.8. vormikohane ohtliku lasti deklaratsioon (vt lisa 1)

10. Enamveetavate ohtlikku ainet või eset sisaldavate veoste laevale laadimise kord:

10.1. Gaasid (2. ohuklass), ja kergestisüttivad vedelikud (3. ohuklass), mille leekpunkt on alla 61° C ning mis omavad stoovimiskategooriat A,B,C ülevedu toimub erireisidega ohtlike veoste üleveoks ja reisidega, kus reisijate koguarv ei ületa 1 inimest laeva pikkuse 1 meetri kohta.

NB! Mürgised gaasid ja jahutamisega veeldatud gaasid ning kergestisüttivad vedelikud ADR järgi või stoovimiskategooria "D"  IMDG koodeksi järgi ülevedu toimub ainult erireisidega ohtlike veoste üleveoks.

10.2. Põlevvedelikke leekpunktiga üle 61° C (kütteõli)  võib vedada kõigi graafikujärgsete reisidega.

11. Enne ohtliku veose lastimist laeva peab OV veoki juht esitama madrus – laadijale nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud ohtliku lasti deklaratsiooni ja ohutusjuhendi, mis kuuluvad säilitamisele laevas.

12. Iga ohtlikku ainet või eset sisaldav veoseühik peab olema ohtliku veose saatja poolt laaditud veokile ja tähistatud nõuetekohaste ohumärkidega vastavalt Ohtlike veoste rahvusvahelise ja riigisisese autoveo kokkuleppele ja eeskirjale (ADR), Läänemeremaade kokkuleppele ohtlike kaupade transpordiks ro-ro tüüpi laevadel (MoU) või IMDG Code’le. Vedaja võib OV veose laevale laadimisest keelduda, kui ülapool toodud eeskirjade nõuded ei ole täidetud. Sel juhul peab madrus-laadija informeerima autojuhti põhjustest, miks veose laadimisest keeldutakse.

13. Kaptenil on õigus vajaduse korral ohtlike ainete veol rakendada rangemaid eeskirju, kui on sätestatud käesolevas korras või seda nõuavad rahvusvahelised standardid.

Lisa 1, OHTLIKU LASTI DEKLARATSIOON.