Uus vedaja Kelnase-Leppneeme liinil

Alates 18. detsembrist opereerib Kelnase-Leppneeme liinil Tuule Liinid OÜ. Pileteid on võimalik osta nii E-piletina kui ka laeva kassast.

INFO +372 5109456

Ohtlike veoste, ülegabariidiliste- ja raskete sõidukite üleveo kord

 

1. Ülegabariidiliste, raskete sõidukite teljekoormusega üle 10 t või täismassiga üle 44 t  ja ohtliku veose (edaspidi OV) vedu toimub ainult vedajaga kooskõlastatult.

2. Veose omanik peab veose kooskõlastama vedajaga telefoni v e-posti teel:

2.1. Telefonid: +372 452 4350

2.2. E-post: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

3. Eelnevalt kooskõlastatud veos tuleb registreerida üleveoks vähemalt 24 tundi enne reisi väljumist lähtesadama kassas, deklareerides ohtliku veose puhul liigi, koguse, veoki pikkuse meetrites.

4. OV reisid toimuvad OV veoki õigeaegsel registreerumisel ja saabumisel sadamasse (vähemalt 20 minutit enne reisi väljumist) OV reisiks. Muutustest tuleb vedajale teatada vähemalt 2 tundi ette.

5. Õigeaegselt kooskõlastamata OV vedu toimub kommertsreisidega.

6. OV reisid toimuvad p. 1 - 4 täitmisel graafikus sätestatud kellaaegadel.

7. Liinidirektoril on õigus OV veoks kehtestada eriolukord teavitades sellest OV vedajaid.

8. Veoki juht peab kassas üleveopileti vormistamisel deklareerima OV liigi ja koguse vastavalt veose saatekirjale ja reastuma sadamas ohtlike veoste ritta või sadamavaldaja poolt selleks eraldatud kohta.

9. Juhil peavad ohtlikku ainet või eset sisaldav veose veo ajal kaasas olema alljärgnevad veodokumendid :

9.1. veose saatekiri;

9.2. sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus;

9.3. ohtlike veoste veo autojuhi koolituse tunnistus;

9.4. veetava ohtliku veose ohutusjuhend;

9.5. klassi 1 veoste veol Siseministeeriumi poolt määratud asutustelt saadud veoluba;

9.6. saatja deklaratsioon (kui see puudub saatekirjas);

9.7. veotee kooskõlastus(ed) eriti ohtlike veoste veol.

9.8. vormikohane ohtliku lasti deklaratsioon (vt lisa 1)

10. Enamveetavate ohtlikku ainet või eset sisaldavate veoste laevale laadimise kord:

10.1. Gaasid (2. ohuklass), ja kergestisüttivad vedelikud (3. ohuklass), mille leekpunkt on alla 61° C, ülevedu toimub erireisidega ohtlike veoste üleveoks ja reisidega, kus reisijate koguarv ei ületa 1 inimest laeva pikkuse 1 meetri kohta.

NB! Mürgised gaasid ja jahutamisega veeldatud gaasid ADR järgi või stoovimiskategooria "D"  IMDG koodeksi järgi ülevedu toimub ainult erireisidega ohtlike veoste üleveoks.

10.2. Gaasid, mis omavad stoovimiskategooriat A, B, C ja kergestisüttivad vedelikud, mille leekpunkt on üle 23° C, ülevedu toimub reisidega ohtlike veoste üleveoks ja reisidega, kus puuduvad liini - ja reisibussid.

10.2. Põlevvedelikke leekpunktiga üle 61° C (kütteõli)  võib vedada kõigi graafikujärgsete reisidega.

11. Enne ohtliku veose lastimist laeva peab OV veoki juht esitama madrus – laadijale nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud ohtliku lasti deklaratsiooni ja ohutusjuhendi,  mis kuuluvad säilitamisele laevas.

12. Iga ohtlikku ainet või eset sisaldav veoseühik peab olema ohtliku veose saatja poolt laaditud veokile ja tähistatud nõuetekohaste ohumärkidega vastavalt Teeninduskäsiraamatu ptk 4 Reisijate ja sõidukite üleveo eeskiri Väinamere parvlaevaliinidel, Ohtlike veoste rahvusvahelise ja riigisisese autoveo kokkuleppele ja eeskirjale (ADR), Läänemeremaade kokkuleppele ohtlike kaupade transpordiks ro-ro tüüpi laevadel (MoU) või IMDG Code’le. Vedaja võib OV veose laevale laadimisest keelduda, kui ülapool toodud eeskirjade nõuded ei ole täidetud. Sel juhul peab madrus-laadija informeerima autojuhti põhjustest, miks veose laadimisest keeldutakse.

13. Kaptenil on õigus vajaduse korral ohtlike ainete veol rakendada rangemaid eeskirju, kui on sätestatud käesolevas korras või seda nõuavad rahvusvahelised standardid.

Lisa 1, OHTLIKU LASTI DEKLARATSIOON.