Ticket sale till 31.08.22!

Dear clients! It is now possible to buy ferry tickets to Ruhnu island until 30.10.2022 and to Prangli isaland until 31.08.2022! Book your travels in advance!

We recommend to buy E-ticket

We recommend purchasing ferry ticket for suitable time from our e-service. On the ferry the tickets will only be sold on the outbound journey if there are any free tickets available.0 tickets

Login

INFO Kliendiinfo (kell 9-17) 45 24 350
Laevainfo ja kauba broneerimine: Ruhnu: +372 530 59910, Prangli: +372 5109456

Ohtlike veoste, ülegabariidiliste- ja raskete sõidukite üleveo kord

 

1. Ülegabariidiliste, raskete sõidukite teljekoormusega üle 2t või täismassiga üle 3.5 t  ja ohtliku veose (edaspidi OV) vedu toimub ainult vedajaga kooskõlastatult.

  • Leppneeme - Kelnase liinil lugeda sõidukeid ülegabariidseteks, kui üks või enam gabariitidest ületab lisatud piirmäära: pikkus 8 m, laius 2,5 m, kõrgus 2,7 m.

Vedaja ei vea sõidukeid täismassiga üle 8 t. ja jääoludes täismassiga üle 4,5 t.

  • Roomassaare - Ringsu - Pärnu /Munalaid liinil lugeda sõidukeid ülegabariidseks, kui üks või enam gabariitidest ületab lisatud piirmäära: pikkus 6 m , laius 2,5 m, kõrgus 2,5 m.

Vedaja ei vea sõidukeid täismassiga üle 3,0 t.
Tükikauba piirkaal kokku on 4 t. ja muu kauba piirkaal kokku on 3 t. Kaubad peavad olema korrektselt pakitud ja separeeritud ning peab olema välistatud kaubaüksusest ebemete või muu eraldumine kaubast.

2. Veose omanik peab veose kooskõlastama vedajaga telefoni või e-posti teel:

Parvlaev Wrangö:

2.1. Infotelefon: +372 5109456

2.2. E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Kiirreislaev Runö:

2.1. Infotelefon: +372 53059910

2.2. E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. Eelnevalt kooskõlastatud veos tuleb registreerida üleveoks vähemalt 24 tundi enne reisi väljumist laevatelefonil, deklareerides ohtliku veose puhul liigi, koguse, veoki pikkuse meetrites.

4. OV reisid toimuvad OV veoki õigeaegsel registreerumisel ja saabumisel sadamasse (vähemalt 30 minutit enne reisi väljumist) OV reisiks. Muutustest tuleb vedajale teatada vähemalt 2 tundi ette.

5. Õigeaegselt kooskõlastamata OV vedu toimub kommertsreisidega.

6. OV reisid toimuvad p. 1 - 4 täitmisel graafikus sätestatud või lisareisiks kokkulepitud kellaaegadel.

7. Laeva kaptenil on õigus OV veoks kehtestada eriolukord teavitades sellest OV vedajaid.

8. OV reisil on reisijate piirarvuks Wrangöl 25 ja Runöl 12 reisijat.

9. Juhil peavad ohtlikku ainet või eset sisaldav veose veo ajal kaasas olema alljärgnevad veodokumendid :

9.1. veose saatekiri;

9.2. sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus;

9.3. ohtlike veoste veo autojuhi koolituse tunnistus;

9.4. veetava ohtliku veose ohutusjuhend;

9.5. klassi 1 veoste veol Siseministeeriumi poolt määratud asutustelt saadud veoluba;

9.6. saatja deklaratsioon (kui see puudub saatekirjas);

9.7. veotee kooskõlastus(ed) eriti ohtlike veoste veol.

9.8. vormikohane ohtliku lasti deklaratsioon (vt lisa 1)

10. Enamveetavate ohtlikku ainet või eset sisaldavate veoste laevale laadimise kord:

10.1. Gaasid (2. ohuklass), ja kergestisüttivad vedelikud (3. ohuklass), mille leekpunkt on alla 61° C ning mis omavad stoovimiskategooriat A,B,C ülevedu toimub erireisidega ohtlike veoste üleveoks ja reisidega, kus reisijate koguarv ei ületa 1 inimest laeva pikkuse 1 meetri kohta.

NB! Mürgised gaasid ja jahutamisega veeldatud gaasid ning kergestisüttivad vedelikud ADR järgi või stoovimiskategooria "D"  IMDG koodeksi järgi ülevedu toimub ainult erireisidega ohtlike veoste üleveoks.

11. Enne ohtliku veose lastimist laeva peab OV veoki juht esitama kaptenile nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud ohtliku lasti deklaratsiooni ja ohutusjuhendi, mis kuuluvad säilitamisele laevas.

12. Iga ohtlikku ainet või eset sisaldav veoseühik peab olema ohtliku veose saatja poolt laaditud veokile ja tähistatud nõuetekohaste ohumärkidega vastavalt Ohtlike veoste rahvusvahelise ja riigisisese autoveo kokkuleppele ja eeskirjale (ADR), Läänemeremaade kokkuleppele ohtlike kaupade transpordiks ro-ro tüüpi laevadel (MoU) või IMDG Code’le. Vedaja võib OV veose laevale laadimisest keelduda, kui ülapool toodud eeskirjade nõuded ei ole täidetud. Sel juhul peab madrus-laadija informeerima autojuhti põhjustest, miks veose laadimisest keeldutakse.

13. Kaptenil on õigus vajaduse korral ohtlike ainete veol rakendada rangemaid eeskirju, kui on sätestatud käesolevas korras või seda nõuavad rahvusvahelised standardid.

Lisa 1, OHTLIKU LASTI DEKLARATSIOON.