Uus vedaja Kelnase-Leppneeme liinil

Alates 18. detsembrist opereerib Kelnase-Leppneeme liinil Tuule Liinid OÜ. Pileteid on võimalik osta nii E-piletina kui ka laeva kassast.

INFO +372 5109456

Laeva reostamisest tuleneva kahju hüvitamise kord

 

1. Üldalused

1.1  Käesolev kord kehtib määrab kindlaks reisijate ja sõidukite poolt parvlaeva reostamisest tuleneva kahju hüvitamise suuruse ja viisi.

1.2  Reostusest tuleneva kahju hüvitamise korra kehtestamise aluseks on Reisijate ja sõidukite üleveo eeskiri Väinamere parvlaevaliinidel punkt 5.10 “Reostuse ja ebameeldiva lõhna laeva tekile sattumise ärahoidmiseks peab elusloomade ja kala vedamisel kasutama tehniliselt korras spetsiaalsõidukeid. Reostusest tulenenud kahjud laevale, kolmandatele isikutele või keskkonnale hüvitab sõiduki juht või sõiduki omanik vastavalt Vedaja poolt kehtestatud korrale.”

1.3  Punktis 1.2 nimetatud sätteid kohaldatakse ka teisi kaubaliike vedavatele sõidukitele – (nt metsaveo- ja kütuseveokid), mis võivad reostada parvlaeva.

1.2 Käesolev kord on kohustuslik Vedajale, Reisijatele ja Sõidukite omanikele.

2. Reostuse ulatus ja selle hüvitamine

2.1 Reostuse tekitamisel või selle avastamisel Laeval peab Reisija või Sõiduki omanik sellest viivitamatult teavitama laevaperet.

2.2 Reostuse avastamisel koostatakse kommertsakt (vedaja Ohutu Juhtimise Süsteemi aruandluse vorm nr 4), kus fikseeritakse reostuse suurus laeval, selle tekitaja nimi ja kontaktandmed ning põhjus. Kommertsakti allkirjastavad laeva kapten, vahimadrus ja reostuse tekitanud või reostusest informeerinud isik.

2.3 Laeva kapten hindab laeva reostuse suurust, määratledes selle kas suureks või ulatuslikuks.

2.4 Laeva suure reostuse korral hindab vedaja koristuskulude suuruseks 40 eurot, mis koosneb ligikaudu 0,5 tonni mageda vee kasutamisest ning keemiliste vahendite maksumusest.

2.5 Laeva ulatusliku reostuse korral hindab vedaja koristuskulude suuruseks vedajale tekitatud kahjude, kaasnevate kahjude ja muude kulutuste lõplikku summat, kuid see ei ole väiksem kui 200 eurot.

2.6 Peale punktis 2.2 nimetatud akti koostamist esitab vedaja koristuskulude hüvitamiseks reostuse tekitajale vastavalt reostuse suurusele arve hinnaga 40 eurot (suure reostuse korral) või ulatusliku reostuse korral minimaalselt 200 eurot.